Normativa autonòmica

TÍTOL

DATA

ÀMBIT

ORDRE BSF/130/2014, de 22 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l’atenció a la situació de dependència  2014  Dependència
LLEI 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica  2015  Habitatge / Pobresa energètica
LLEI 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials  2007  Serveis Socials
LLEI 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista 2008 Violència Masclista
LLEI 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya 2010 Immigració
LLEI 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. 2010 Infància i adolescència
LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes 2015 Igualtat de gènere